Hlášení poruch se systémem D-Server Andon

Ve výrobních procesech může často vznikat potřeba přivolat servisního pracovníka, kvalitáře či jiného odborného pracovníka. Stejně tak je často nutné zavolat skladníky pro odvoz hotových výrobků nebo doplnění materiálu. Pokud tyto procesy nejsou řešeny dostatečně rychle a efektivně, pak může docházet ke zbytečným průtahům a prostojům, které představují pro podnik náklady. Právě tento problém si klade za cíl odstranit naše řešení D-Server Andon.

Systém D-Server představuje kombinaci bezdrátových koncových zařízení pro vytvoření hlášení a jeho příjem a centrálního serveru, který celý provoz eviduje a řídi. Díky je možné toto řešení nasadit do jakéhokoliv provozu a bez nutnosti složité a nákladné instalace. Stejně tak je možné systém osazovat postupně, v průběhu času měnit a přizpůsobovat aktuálním potřebám a podmínkám.

Za hlavní přínosy systému D-Server Andon považujeme zejména

 • Efektivní řízení servisního týmu a provozu podniku
  • Centrální sekvenční řízení alarmů.
  • Eskalace na další pracovníky.
  • Vzájemné potvrzení pracovníků servisního týmu.
  • Automatické odesílání SMS a Emailů.
 • Následná analýza
  • Nejčastější důvody  poruchy/odstávky.
  • Reakční doba.
  • Vytíženost pracovníků.

Nahlášení poruchy

Pro nahlášení poruchy disponujeme širokou paletou prvků. Ty mohou umožňovat automatické přivolání v případě napojení poruchové/stavové relé výrobní linky, či 1/3/6 tlačítky, kterými obsluhující pracovník může přivolat adresnou pomoc. 

Tlačítkové prvky poté umožňují i nahlášení příchodu a odchodu servisního pracovníka a logování jeho unikátního id, díky čemuž je možné přesně sledovat výkonnost jednotlivých pracovníků. 

I/O modul pro automatické hlášení a dálkové ovládání

Pokud jsou výrobní linky vybaveny výstupním poruchovým relé, je možné alarmy od poruše odesílat do systému automaticky. Stejný modul poté umožňuje i dálkové spouštění například sirény, signalizační majáky apod.

Příjem hlášení

Po nahlášení události je spuštěna sekvence, která může být individuálně nastavená pro každý jednotlivý alarm. Typicky směřuje v první řadě na pracovníky vybaveny kapesní jednotkou D-Trex. Zároveň je událost a její stav zobrazena na velkoplošné obrazovce s jednoduchým barevným odlišením, což v praxi slouží zejména řídícím pracovníkům kteří mají přehled o tom, co se v závodě aktuálně děje. 

Kapesní jednotky pro servisní tým je výhodný zejména z toho důvodu, že jim umožňuje rychle reagovat a nemusí se vracet na pevné místo, aby se o události dozvěděli. Oboustranná rádiová komunikace zároveň zajišťuje, že ostatní pracovníci vědí, že událost již přijal jiný kolega a nedochází tak ke zdvojování pracovníků. 

Automatická eskalace

V praxi je dobré řadit adresáty hlášení do sekvenční řady, kdy v prvním kroku dostávají informaci o události řadoví pracovníci, poté například mistři a poslední vedoucí pracovníci. Díky tomu žádné hlášení poruchy nezapadne a vedoucí pracovníci máji zároveň okamžitě informaci o tom, že servisní tým na hlášení nijak nezareagoval a je třeba jej řešit.

Asistenční menu

Díky obousměrné komunikaci lze příjímací jednotku D-Trex využívat jako vysílač. Pokud servisní pracovník dorazí na místo poruchy a zjistí, že bude třeba zásah specializovaného pracovníka, který není adresátem bežných poplachů, může si jej jednoduše přivolat stisknutím tlačítka na jednotce. Specializovaný pracovník může být o přivolání informován pomocí sms, či emailu (pokud není vybaven jednotkou D-Trex). Ve zprávě nalezne informaci u důvodu přivolání a místě, odkud jej pracovník servisu přivolal.

Záznam úkonů

Pokud v praxi dochází při vyřizovaní událostí a poruch k opakovaným a standardizovaným úkonům, lze na kapesních příjímačích servisních pracovníků zaznamenávat, jaké úkony byli při dané poruše učiněny. Úkony jsou zaznamenávány v záznamových souborech a mohou tak sloužit pro následnou analýzu. 

Provozní záznamy

Systémy pro hlášení poruch by měly, dle našeho názoru, plnit dvě základní funkce minimalizovat prostoje v důsledku vzniklé poruchy a přispět celkové efektivitě provozu. 

Za účelem zvyšování efektivity je třeba, aby veškerý provoz v podniku byly zaznamenán a jednotlivé události tak mohli být podrobené následné analýze a vyhodnocení. 

Systém D-Server Andon archivuje ve formátech CSV a XLM veškerý provoz, například:

 • Kdy byl alarm odeslán.
 • Jaký stroj/pracoviště alarm odeslalo.
 • Kdo a kdy jej přijal.
 • Kdo a kdy se k němu dostavil.
 • Jaké úkony u něj učinil.
 • Kdy byl alarm vyřízen.

Díky těmto záznamů lze sledovat například:

 • Četnost volání jednotlivých strojů.
 • Četnost jednotlivých příčin volání.
 • Rychlost reakce jednotlivých pracovníků.
 • Rychlost odstranění závady.
 • Četnost jednotlivých úkonů. 

Pokud Vás řešení pro hlášení poruch D-server Andon zaujalo, neváhejte nás kontaktovat pro více informací a možnost osobního předvedení.

Kontakt