Systém D-Server pro signalizaci poruch

Andon systém D-Trex

Andon systém D-Trex představuje komplexní řešení pro řízení servisního týmu ve výrobních zařízeních. Systém tvoří průmyslový počítač s aplikací D-Server, základnové stanice D-Tect/D-tect IP, bezdrátové kapesní jednotky D-Trex 2G a bezdrátové koncové vysílací prvky. Vysílací prvky se jednoduše rozmístí k požadovaným strojům nebo na vymezená pracoviště bez nutnosti jakýchkoliv stavebních a jiných úprav.

Hlášení poruch a přivolání servisního pracovníka následně probíhá skrze určená bezdrátová tlačítka, která mají označení pro konkrétní stav, který potřebuje obsluha stroje vyřešit, nebo sepnutím drátového vstupu. Díky této variabilitě je tak možné nasadit toto řešení i do plně automatizovaných výrobních procesů, ve kterých strojní zařízení detekují a hlásí poruchu a jiné stavy automaticky.

Přijatý poplach je následně zobrazen na kapesních jednotkách určených pracovníků, případně na ústředním monitoru, kde obsluhující personál může sledovat v jakém stavu je vyřízení opravy.  Pracovník, který se vydává situaci řešit potvrdí přijetí na kapesní jednotce a ostatním je poruchová hláška indikována jako vyřízená.

Pro lepší monitoring činnosti jednotlivých servisních pracovníků je možné vyžadovat jejich přihlášení na koncových prvcích a vyhodnocovat tak reakční dobu.

D-Server Vám umožní například:

 • Monitorovat četnost poruch na jednotlivých strojích.
 • Monitorovat kdo přijímá poruchová hlášení.
 • Evidovat jak dlouho trvalo, než technik dorazil k porouchanému stroji.
 • Evidovat jak dlouho trvala oprava daného problému.
 • Eskalovat poruchová hlášení v případě, že je nikdo nepřechází řešit.

Jak systém pracuje

Signály z jednotlivých koncových zařízení (tlačítka, senzory atd.) se předávají radiovou cestou na přenosný kapesní terminál s displejem. Dojde-li k aktivaci některého z koncových zařízení, zobrazí se na displeji D-Trexu kdo, či co volá a o jaký druh volání se jedná. Příjem zprávy je doprovázen akustickou a vibrační signalizací. Pro potvrzení volaní je nutné stisknout klávesu Enter. Pro maximální sledování efektivity lze poté vyžadovat, aby se příjímající pracovník osobně dostavil na dané pracoviště a sledovat tak čas mezi přijetím alarmu a dostavením na požadované místo. Stejně tak lze sledovat i dobu, po kterou pracovník prováděl zásah na daném pracovišti.

Efektivní řízení pracovníků

Většina provozů vyžaduje, aby z pracoviště bylo možné přivolat různé pracovníky v závislosti na konkrétním problému. Může se jednat například o nedostatek materiálu, potřebu seřízení stroje nebo přivolat výrobního mistra. Za tímto účelem D-Server umožňuje rozdělit pracovníky do příslušných skupin a zajistit tak, že budou dostávat pouze jim směřované zprávy. Díky možnosti obousměrné rádiové komunikace kapesních jednotek D-Trex 2G pak lze informovat pracovníky v rámci skupiny, že daný problém již někdo řeší, aby nedocházelo ke zdvojení pracovníků. Stejně tak lze pomocí kapesních jednotek přivolat pracovníky z jiné nebo stejné skupiny.

Důležitou možností je poté i varianta tzv. eskalace. Jedná se o sekvenční postup, kdy volání je automaticky přesměrováno na další skupinu v případě, že primární skupina ve stanoveném intervalu nereaguje. Díky tomu lze předcházet ignorování volání, a tedy i nevyřešení vzniklého problému.

 

Záznam provozu

D-Server eviduje veškerý provoz na pracovišti do záznamových souborů CSV a XML, díky těmto záznamům lze velice dobře sledovat a vyhodnocovat celkový provoz a rychlost, se kterou jsou problémy na jednotlivých pracovištích odstraňovány. Taková analýza pak může velice dobře sloužit k zvýšení efektivity a dosahovat menších prostojů v důsledku oprav a seřizování strojů.

D-Server pro vás může evidovat:

 • Jednotlivá volání od výrobních zařízení;
 • příčinu volání servisního pracovníka;
 • který pracovník volání přijal;
 • který pracovník dorazil ke stroji;
 • jaké úkony pracovník u stroje provedl;
 • jak dlouho trval zásah servisního pracovníka.

 

Automatické SMS a Emaily

Díky volitelnému modulu D-Call je možné všechny alarmy automaticky odesílat formou SMS nebo emailu. Díky tomu máte jistotu, že žádný alarm nezůstane nevyřízený a vedoucí pracovníci mohou mít o veškerém dění přehled přímo ze své kanceláře.

Možnou aplikací je poté odesílání SMS na specializované pracovníky, mistry apod. Díky tomu, že mobilní servisní tým je vybaven kapesními jednotkami D-Trex, které disponují obousměrnou rádiovou komunikací, může ze svých kapesních jednotek kdykoliv odeslat asistenční zprávu, kterou si vyžádá kolegu, nadřízeného nebo jiného specialistu. Tomu pak hlášení může dorazit formou SMS nebo emailu.

Mám zájem

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů

  Kontakt:

  Jinonická 80, Praha 5, 158 00, Business park Košíře, budova A, 2. patro
  296 554 331, 603 227 817