Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Multitone CZ spol s.r.o., identifikační číslo: 62581520, sídlem K Brusce 281/9, Hradčany, 160 00 Praha 6, Česká republika, (dále jen: „Správce“).
 2. Kontaktní údaje Správe:
  1. Adresa: Jinonická 80, Praha 5, 158 00
  2. Email: info@multitone.cz
  3. Telefon: 296 554 331 /+420 603 541 408,
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 5. Na fyzické osoby, které vyplní a odešlou Provozovateli vyplněný kontaktní formulář z oficiálního webu společnosti na adrese multitone.cz (dále jen „Uživatel“), se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které získal od Uživatelů skrze odeslaní kontaktního formuláře, odeslání objednávky nebo založením uživatelského účtu.
 2. Správce zpracovává identifikační, kontaktní údaje a další Uživatele nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Uživatelem a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení objednávky Uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Uživatelem a Správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit.
 1. Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Uživatelem a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé Správce)

 1. Osobní údaje Uživatelů nebudou předávány žádným třetím osobám, do třetí země ani mezinárodní organizaci.

VI.

Práva Uživatele

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále má Uživatel právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zvýšením náročností hesel a využíváním antivirových softwarů.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře Uživatel potvrzuje, že je s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
 2. S těmito podmínkami souhlasí zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzuje, že jste seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu Uživatel, kterou Správci poskytl.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.